Nhặt Lông Yến Thô Thành Yến Tươi

Thành phẩm sau khi làm sạch được bỏ bịch rút chân không & đông lạnh trước khi vận chuyển trả lại khách. Khách về chỉ cần rã đông là có thể đắp sấy theo ý mình. Nếu chưa làm kịp thì có thể cấp đông trong tối đa 15 ngày.